rails secret_key_base

設定

secret_key_baseは、レポジトリ内にコミットしない。
以下の方法で本番サーバーで直接設定する

production server

$bundle exec rake secret
ランダム文字列

$SECRET_KEY_BASE=ランダム文字列
$export SECRET_KEY_BASE
$env | grep SECRET_KEY_BASE
SECRET_KEY_BASE=ランダム文字列

config/environments/production.rb

// 以下を追記
config.serve_static_assets = true  

参考

http://qiita.com/a_ishidaaa/items/74de8bdaecd637063c40