npm

// バージョン確認
npm -v

// グローバルにインストールする場合のインストール先確認
npm root -g

// パスを通す(.bash_profile)
export PATH=$PATH:/Users/00990310/.npm-global/bin

// グローバルにインストールしたパッケージ全削除
npm ls -gp --depth=0 | awk -F/ '/node_modules/ && !/\/npm$/ {print $NF}' | xargs npm -g rm

// グローバルにパッケージインストール
npm install -g @angular/cli

// グローバルにインストールされたパッケージの確認
npm ls -g

// グローバルから削除
npm uninstall -g @angular/cli